۱_ فاکتور مربوط به این قسمت کاملا بسته به نوع برند استفاده شده و خدمات مورد نیاز کاربر مشتری محاسبه و پس از بازدید مشخص می شود.