۱_ باتوجه به انواع طرح های متنوع نرده و حفاظ ، هزینه ساخت و نصب آنها می تواند بسیار متغیر باشد.
۲_ هزینه نهایی پس از بازدید کار بر اساس جنس ، متراژ و مدل انتخابی مشخص می شود.