۱_ عامل ارسال شده جهت ارائه خدمات کارواش هیچگونه مسئولیت و تعهدی نسبت به وسایل شخصی کاربر مشتری که احیانا درون خودروی وی میباشد ندارد و کاربر مشتری مؤظف است قبل از ارسال درخواست خدمات این بخش وسایل خودروی خود را چک نماید.
۲_ شرکت آمود هیچگونه مسئولیتی در مقابل خسارت وارده به خودروی سرویس گیرنده را نمی پذیرد.
۳_ عاملان جهت ارائه خدمات این بخش تنها از مواد شوینده شرکت استفاده میکنند و در صورتی که مواد شوینده دیگری مَد نظر کاربر مشتری باشد مسئولیت استفاده از آن به عهده مشتری می باشد.