26 اکتبر , 2019

اصول طراحی منظره برای باغهای مسکونی

اصول طراحی منظره برای باغهای مسکونی یک پارچگی یک پارچگی در محوطه سازی قوام یک طرح است. تکرار برای ایجاد یک پارچه بودن در طراحی شما […]
26 اکتبر , 2019

اثرات روانشناختی رنگ در طراحی داخلی

اثرات روانشناختی رنگ در طراحی داخلی رنگ در زندگی واقعی وجود ندارد. این فقط تأثیر امواج الکترومغناطیسی است که توسط مغز و چشم ما ثبت شده […]