19 ژانویه , 2020

“خلاص شدن از بخار روی شیشه اتومبیل”

بخار روی شیشه زمانی که دو دمای متفاوت بهم برخورد می کنند ایجاد می شود. در تابستان زمانی که هوای گرم بیرون با هوای سرد داخل […]